+65 6336 2328

Past Committees

Management Committee  2006 – 2009  

Zhou Yingxin (President),

Yang Kin Seng (Vice President), 

Ma Guowei (Hon Secretary), 

Cai Jungang (Hon Treasurer), 

Zhao Zhiye (Member), 

Win Naing (Member), 

Zhang Xihu (Member).

Hong Sze Han and Ong Perng Fey (co-opt members)

 

Management Committee  2010 - 2012

Zhou Yingxin (President)

Yang Kin Seng (Vice President)

Wong Ngai Yuen Louis (Hon. Secretary)

Ong Perng Fey (Hon. Treasurer) 

Cai Jun Gang (Member)

Gan Cheng Chian (Member) 

Lee Hee Suk (Member) 

Zhang Xihu (Member) 

Zhao Zhiye (Member) 

 

Management Committee    2013 - 2016

Zhao Zhiye (President)

Cai Jungang (Vice President)

Wong Ngai Yuen, Louis (Hon. Secretary) 

Ong Huei Luen (Hon. Treasurer)

Cheng Ying Ngong Andrew (Member)

Li Guojun (Member)

Ong Perng Fey (Member)

Teo Tiong Yong (Member)

Zhou Yingxin (Member)

 

Management Committee    2017 - 2020

Zhao Zhiye (President)

Oskar Sigl (Vice President)

Wu Wei (Hon. Secretary) 

Li Guojun (Hon. Treasurer 2017 - 2018) / Teo Tiong Yong (Hon. Treasurer 2019 - 2020)

Lee Young Zoo (Member)

Ong Huei Luen (Member)

Teo Tiong Yong (Member 2017 - 2018) / Li Guojun (Member 2019 -2020)

U Kar Winn (Member)

Zhou Yingxin (Member)